Explore Targets

No Protein
Antibodies to Phospho-Proteins
1 4E-BP1 S65 Antibodies to Phospho-Proteins
2 4E-BP1 T37.T46 Antibodies to Phospho-Proteins
3 4E-BP1 T70 Antibodies to Phospho-Proteins
4 c-Abl T735 Antibodies to Phospho-Proteins
5 c-Abl Y245 Antibodies to Phospho-Proteins
6 c-Abl Y412 Antibodies to Phospho-Proteins
7 Aceytl-CoA Carboxylase S79 Antibodies to Phospho-Proteins
8 Ack1 Y284 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
9 Adducin S662 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
10 Akt S473 Antibodies to Phospho-Proteins
11 Akt T308 Antibodies to Phospho-Proteins
12 ALK Y1586 Antibodies to Phospho-Proteins
13 ALK Y1604 Antibodies to Phospho-Proteins
14 AMPKα T172 Antibodies to Phospho-Proteins
15 AMPKα1 S485 Antibodies to Phospho-Proteins
16 Androgen Receptor S81 Antibodies to Phospho-Proteins
17 Androgen Receptor S650 Antibodies to Phospho-Proteins
18 β-Arrestin1 S412 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
19 ATM S1981 Antibodies to Phospho-Proteins
20 ATP-Citrate Lysase S455 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
21 ATR S428 Antibodies to Phospho-Proteins
22 Aurora A T288 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
23 Aurora A T288/Aurora B T232/Aurora C T198 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
24 Axl Y702 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
25 Bad S112 Antibodies to Phospho-Proteins
26 Bad S136 Antibodies to Phospho-Proteins
27 Bad S155 Antibodies to Phospho-Proteins
28 Bcl-2 S70 Antibodies to Phospho-Proteins
29 Bcl-2 T56 Antibodies to Phospho-Proteins
30 Bcr Y177 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
31 Bim S69 Antibodies to Phospho-Proteins
32 BLNK Y84 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
33 β-Catenin S33.S37.T41 Antibodies to Phospho-Proteins
34 β-Catenin T41.S45 Antibodies to Phospho-Proteins
35 δ-1-Catenin Y228 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
36 Caveolin-1 Y14 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
37 CDC25A S76 Antibodies to Phospho-Proteins
38 CDK4 T172 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
39 CENP-A S7 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
40 Chk1 S345 Antibodies to Phospho-Proteins
41 Chk2 S33.S35 Antibodies to Phospho-Proteins
42 Chk2 T387 Antibodies to Phospho-Proteins
43 Cofilin S3 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
44 CREB S133 Antibodies to Phospho-Proteins
45 Crkll Y221 Antibodies to Phospho-Proteins
46 CrkL Y207 Antibodies to Phospho-Proteins
47 Cyclin B1 S133 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
48 Cyclin D1 T286 Antibodies to Phospho-Proteins
49 EGFR S1046.S1047 Antibodies to Phospho-Proteins
50 EGFR Y845 Antibodies to Phospho-Proteins
51 EGFR Y992 Antibodies to Phospho-Proteins
52 EGFR Y1045 Antibodies to Phospho-Proteins
53 EGFR Y1068 Antibodies to Phospho-Proteins
54 EGFR Y1086 Antibodies to Phospho-Proteins
55 EGFR Y1148 Antibodies to Phospho-Proteins
56 EGFR Y1173 Antibodies to Phospho-Proteins
57 eIF2α S51 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
58 eIF4E S209 Antibodies to Phospho-Proteins
59 eIF4G S1108 Antibodies to Phospho-Proteins
60 Elk-1 S383 Antibodies to Phospho-Proteins
61 Ephrin A3 Y799/Ephrin A4 Y299/Ephrin A5 Y833 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
62 Ephrin B Y324.Y329 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
63 ErbB2/HER2 Y877 Antibodies to Phospho-Proteins
64 ErbB2/HER2 Y1248 Antibodies to Phospho-Proteins
65 ErbB3/HER3 Y1197 Antibodies to Phospho-Proteins
66 ErbB3/HER3 Y1289 Antibodies to Phospho-Proteins
67 ErbB4/HER4 Y984 Antibodies to Phospho-Proteins
68 ErbB4/HER4 Y1284 Antibodies to Phospho-Proteins
69 ERK1/2 T202.Y204 Antibodies to Phospho-Proteins
70 Estrogen Receptor α S118 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
71 Etk Y40 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
72 Ezrin T567/Radixin T564/Moesin T558 Antibodies to Phospho-Proteins
73 Ezrin Y353 Antibodies to Phospho-Proteins
74 FADD S194 Antibodies to Phospho-Proteins
75 FAK Y398 Antibodies to Phospho-Proteins
76 FAK Y576.Y577 Antibodies to Phospho-Proteins
77 FGF Receptor Y653.Y654 Antibodies to Phospho-Proteins
78 FLT3 Y589.Y591 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
79 FLT3 Y842 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
80 FOXO1 S256 Antibodies to Phospho-Proteins
81 FOXO1 T24/FOXO3a T32 Antibodies to Phospho-Proteins
82 FOXO3a S253 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
83 FOXM1 T600 Antibodies to Phospho-Proteins
84 FRS2-α Y196 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
85 FRS2-α Y436 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
86 Gab1 Y627 Antibodies to Phospho-Proteins
87 Glucocorticoid Receptor S211 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
88 GSK-3α S21 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
89 GSK-3α S21/GSK-3β S9 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
90 GSK-3α Y279/GSKβ 216 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
91 GSK-3β S9 Antibodies to Phospho-Proteins
92 Histone H2A.X S139 Antibodies to Phospho-Proteins
93 Histone H3 S10 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
94 Histone H3 S28 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
95 Histone H3 T3 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
96 Histone H3 T11 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
97 HP1-γ S83 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
98 HS1 Y397 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
99 HSP27 S82 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
100 HSP90a T5.T7 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
101 IGF-1 Receptor Y1131/Insulin Receptor Y1146 Antibodies to Phospho-Proteins
102 IGF-1 Receptor Y1135.Y1136/Insulin Receptor Y1150.Y1151 Antibodies to Phospho-Proteins
103 IκB-α S32 Antibodies to Phospho-Proteins
104 IκB-α S32.S36 Antibodies to Phospho-Proteins
105 Intregrin B1 Y795 Antibodies to Phospho-Proteins
106 IRS-1 S612 Antibodies to Phospho-Proteins
107 Jak1 Y1022.Y1023 Antibodies to Phospho-Proteins
108 Jak2 Y1007.Y1008 Antibodies to Phospho-Proteins
109 Jak2 Y1007 Antibodies to Phospho-Proteins
110 c-Kit Y703 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
111 c-Kit Y719 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
112 c-Kit Y730 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
113 c-Kit Y823 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
114 c-Kit Y936 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
115 Lck Y505 Antibodies to Phospho-Proteins
116 LIMK1 T508/LIMK2 T505 Antibodies to Phospho-Proteins
117 LKB1 S334 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
118 LKB1 S428 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
119 MAPK pTEpY Antibodies to Phospho-Proteins
120 MAPKAPK-2 T334 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
121 MARCKS S152.S156 Antibodies to Phospho-Proteins
122 M-CSF Rec Y723 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
123 MDM2 S166 Antibodies to Phospho-Proteins
124 MEK1 S298 Antibodies to Phospho-Proteins
125 MEK1 T386 Antibodies to Phospho-Proteins
126 MEK1/2 S217.S221 Antibodies to Phospho-Proteins
127 MERTK Y749.Y753.Y754 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
128 Met Y1234.Y1235 Antibodies to Phospho-Proteins
129 Met Y1349 Antibodies to Phospho-Proteins
130 MSK1 S360 Antibodies to Phospho-Proteins
131 mTOR S2448 Antibodies to Phospho-Proteins
132 mTOR S2481 Antibodies to Phospho-Proteins
133 c-Myc S62 Antibodies to Phospho-Proteins
134 NDRG1 S330 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
135 NF-κB p65 S276 Antibodies to Phospho-Proteins
136 NF-κB p65 S536 Antibodies to Phospho-Proteins
137 NF-κB p105 S933 Antibodies to Phospho-Proteins
138 eNOS S113 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
139 eNOS/NOS lll S114 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
140 eNOS S1177 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
141 NPM T199 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
142 p27 T187 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
143 p38 MAPK T180.Y182 Antibodies to Phospho-Proteins
144 p38 MAPK T180.Y182 Antibodies to Phospho-Proteins
145 p40 phox T154 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
146 p53 S15 Antibodies to Phospho-Proteins
147 p70S6K S371 Antibodies to Phospho-Proteins
148 p70S6K T389 Antibodies to Phospho-Proteins
149 p90RSK S380 Antibodies to Phospho-Proteins
150 p90RSK T359.S363 Antibodies to Phospho-Proteins
151 PAK1 S199.S204/PAK2 S192.S197 Antibodies to Phospho-Proteins
152 PAK1 T423/PAK2 T402 Antibodies to Phospho-Proteins
153 PAK2 S20 Antibodies to Phospho-Proteins
154 PAK4 S474 Antibodies to Phospho-Proteins
155 Paxilin Y118 Antibodies to Phospho-Proteins
156 PDGF Receptor α Y754 Antibodies to Phospho-Proteins
157 PDGF Receptor β Y751 Antibodies to Phospho-Proteins
158 PDK1 S241 Antibodies to Phospho-Proteins
159 PKA C T197 Antibodies to Phospho-Proteins
160 PKC α/β II T638.T641 Antibodies to Phospho-Proteins
161 PKC δ T505 Antibodies to Phospho-Proteins
162 PKC θ T538 Antibodies to Phospho-Proteins
163 PKC ζ/λ T410.T403 Antibodies to Phospho-Proteins
164 PKC (pan) β II S660 Antibodies to Phospho-Proteins
165 cPLA2 S505 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
166 PLCγ1 Y783 Antibodies to Phospho-Proteins
167 PLK1 T210 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
168 PRAS40 T246 Antibodies to Phospho-Proteins
169 PRAS40 T246 Antibodies to Phospho-Proteins
170 PRK1 T774/PRK2 T816 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
171 Progestrone Receptor S190 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
172 PTEN S380 Antibodies to Phospho-Proteins
173 Pyk2 Y402 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
174 Raf S259 Antibodies to Phospho-Proteins
175 B-Raf S445 Antibodies to Phospho-Proteins
176 B-Raf Y401 Antibodies to Phospho-Proteins
177 C-Raf S338 Antibodies to Phospho-Proteins
178 Raptor S792 Antibodies to Phospho-Proteins
179 Ras-GRF1 S916 Antibodies to Phospho-Proteins
180 Rb S780 Antibodies to Phospho-Proteins
181 Ret Y905 Antibodies to Phospho-Proteins
182 RNA Polymerase II CTD repeat YSPTSPS S2 Antibodies to Phospho-Proteins
183 Ron Y1353 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
184 Ros 1 Y2274 Antibodies to Phospho-Proteins
185 Ron/MSP Receptor Y1238.Y1239 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
186 RSK3 T356.S360 Antibodies to Phospho-Proteins
187 S6 Ribsomal Protein S235.S236 Antibodies to Phospho-Proteins
188 S6 Ribsomal Protein S240.S244 Antibodies to Phospho-Proteins
189 SAPK/JNK T183.Y185 Antibodies to Phospho-Proteins
190 SEK1/MKK4 S80 Antibodies to Phospho-Proteins
191 SGK S78 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
192 SHIP1 Y1020 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
193 SHP2 Y580 Antibodies to Phospho-Proteins
194 SHP2 Y542 Antibodies to Phospho-Proteins
195 Smad2 S245.S250.S255 Antibodies to Phospho-Proteins
196 Src Family Y416 Antibodies to Phospho-Proteins
197 Src Y527 Antibodies to Phospho-Proteins
198 Stat1 Y701 Antibodies to Phospho-Proteins
199 Stat2 Y690 Antibodies to Phospho-Proteins
200 Stat3 S727 Antibodies to Phospho-Proteins
201 Stat3 Y705 Antibodies to Phospho-Proteins
202 Stat4 Y693 Antibodies to Phospho-Proteins
203 Stat5 Y694 Antibodies to Phospho-Proteins
204 Stat6 Y641 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
205 Syk Y525.Y526 Antibodies to Phospho-Proteins
206 TAB2 S372 Antibodies to Phospho-Proteins
207 TIE2 Y992 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
208 TrkA Y490 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
209 Tuberin/TSC2 Y1571 Antibodies to Phospho-Proteins
210 Tyk2 Y1054.Y1055 Antibodies to Phospho-Proteins
211 VASP S157 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
212 Vav3 Y173 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
213 VEGFR2 Y951 Antibodies to Phospho-Proteins
214 VEGFR2 Y996 Antibodies to Phospho-Proteins
215 VEGFR2 Y1175 Antibodies to Phospho-Proteins
216 N WASP Y256 Antibodies to Phospho-Proteins
217 YAP S127 Antibodies to Phospho-Proteins
218 Zap-70 Y319/Syk Y352 Antibodies to Phospho-Proteins
219 4G10 (anti Phosphotyrosine) (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
220 Akt1/PKB alpha Antibodies to Phospho-Proteins
221 IL-1beta, cleaved (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
222 IP3R (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
223 IRF-3 Antibodies to Phospho-Proteins
224 c-Jun Antibodies to Phospho-Proteins
225 NCAM1 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
226 NFATC1 (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
227 eNOS/NOS III (Interrogate Target) Antibodies to Phospho-Proteins
228 PP1a Antibodies to Phospho-Proteins
229 Ras Antibodies to Phospho-Proteins
230 Shc Antibodies to Phospho-Proteins
231 SHP-1 Antibodies to Phospho-Proteins
232 SLP-76 Antibodies to Phospho-Proteins
Antibodies to post-translationally modified proteins
233 Cleaved Caspase-3 D175 Antibodies to post-translationally modified proteins
234 Cleaved Caspase-6 D162 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
235 Cleaved Caspase-7 D198 Antibodies to post-translationally modified proteins
236 Cleaved Caspase-9 D315 Antibodies to post-translationally modified proteins
237 β-Catenin Acetyl-K49 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
238 Acetyl-CBP K1535/p300 K1499 Antibodies to post-translationally modified proteins
239 Cleaved α-Fodrin D1185 Antibodies to post-translationally modified proteins
240 Acetyl-Histone H2A K5 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
241 Acetyl-Histone H2B K5 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
242 Acetyl-Histone H2B K20 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
243 Acetyl-Histone H3 K9.K14 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
244 Aceytl-Histone H3 K9.S10 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
245 Aceytl-Histone H3 K14 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
246 Acetyl-Histone H3 K23 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
247 Methyl-Histone H3 R2 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
248 Di-methyl-Histone H3 K9 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
249 Di-methyl-Histone H3 K79 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
250 Tri-methyl-Histone H3 K4 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
251 Tri-methly-Histone H3 K27 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
252 Acetyl-Histone H4 K12 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
253 Acetyl-Histone H4 K8 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
254 CleavedLamin A D230 Antibodies to post-translationally modified proteins
255 Acetylated-Lysine (all K) (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
256 Acetyl-NF-κB p65 K310 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
257 Acetyl-p53 K379 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
258 Acetyl-p53 K382 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
259 Cleaved PARP D214 Antibodies to post-translationally modified proteins
260 K48 Linkage Specific Polyubiquitin (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
261 Acetyl-Stat3 K685 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
262 SUMO-1 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
263 SUMO-2/3 (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
264 Acetylated-α-Tubulin (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
265 phospho-Tyrosine (all Y) (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
266 Ubiquitin (Interrogate Target) Antibodies to post-translationally modified proteins
Antibodies to total proteins
267 14-3-3 ζ/δ Antibodies to total proteins
268 4E-BP1 Antibodies to total proteins
269 Abl SH2 domain Antibodies to total proteins
270 α smooth μscleActin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
271 β-Actin Antibodies to total proteins
272 Akt Antibodies to total proteins
273 Akt2 Antibodies to total proteins
274 Albumin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
275 Aldehyde Dehydrogenase 1 (ALDH1) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
276 ALK Antibodies to total proteins
277 Androgen Receptor Antibodies to total proteins
278 Androgen Receptor, AR-V7 specific Antibodies to total proteins
279 Annexin I (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
280 Annexin II (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
281 Apolipoprotein H (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
282 β-Arrestin 1/2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
283 Atezolizumab (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
284 Atg5 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
285 Atg12 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
286 Aurora A/AIK (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
287 Axin1 Antibodies to total proteins
288 Axin2 Antibodies to total proteins
289 Axl (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
290 Bad Antibodies to total proteins
291 Bak Antibodies to total proteins
292 Bax Antibodies to total proteins
293 BCL6 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
294 Bcl-xL Antibodies to total proteins
295 Beclin-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
296 Biliverdin Reductase (BVR) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
297 BIM (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
298 BLNK (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
299 Biliverdin Reductase B (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
300 Bmi-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
301 BRCA1 Antibodies to total proteins
302 BRG1/SMARCA4 Antibodies to total proteins
303 Btk Antibodies to total proteins
304 Bub3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
305 E-Cadherin Antibodies to total proteins
306 N-Cadherin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
307 Calpain 1 Large Subunit (μ-type) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
308 Calpain 2 Large Subunit (M-type) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
309 Calreticulin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
310 Caspase-3 Antibodies to total proteins
311 Caspase-7 Antibodies to total proteins
312 Caspase-8 Antibodies to total proteins
313 Caspase-9 Antibodies to total proteins
314 β-Catenin Antibodies to total proteins
315 Cathepsin B (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
316 Caveolin-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
317 CCT5/TCP1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
318 CD3 ζ (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
319 CD5L (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
320 CD9 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
321 CD24 (GPI-linked surface μcin) Ab-2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
322 CD38 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
323 CD44 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
324 CD45 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
325 CD54/ICAM-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
326 CD55 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
327 CD63 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
328 CD133 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
329 CD276 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
330 CDC20 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
331 CDK2 Antibodies to total proteins
332 CDK6 Antibodies to total proteins
333 CDK7 Antibodies to total proteins
334 CDT1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
335 Cofilin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
336 Complement factor H (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
337 Cox-2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
338 CREB Antibodies to total proteins
339 CRIM1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
340 Cripto (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
341 α/β-Crystallin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
342 M-CSFR (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
343 Cu/Zn Superoxide Disμtase (SOD) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
344 Cyclin A2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
345 Cyclin B1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
346 Cyclin D1 Antibodies to total proteins
347 Cyclin E1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
348 Cytochrome C (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
349 Cytochrome C oxidase (COX4+COX4L2) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
350 DCK (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
351 DEPTOR (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
352 DGK (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
353 DKK1 Antibodies to total proteins
354 Doublecortin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
355 Dvl2 Antibodies to total proteins
356 Dvl3 Antibodies to total proteins
357 EGFR Antibodies to total proteins
358 EGFR (L858R μtant Specific) Antibodies to total proteins
359 eIF4G Antibodies to total proteins
360 EphA2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
361 EphA4 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
362 EphB1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
363 ErbB2/HER2 Antibodies to total proteins
364 ErbB4/HER4 Antibodies to total proteins
365 ERCC1 Antibodies to total proteins
366 ERG (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
367 ERK1/2 Antibodies to total proteins
368 FAK Antibodies to total proteins
369 FHL2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
370 Fibronectin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
371 FoxM1 Antibodies to total proteins
372 FoxO1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
373 FLT3 Antibodies to total proteins
374 c-Fos Antibodies to total proteins
375 FRS2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
376 FSP1/S100A4 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
377 Fyn (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
378 Galectin-1/LGALS1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
379 Galectin-3/LGALS3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
380 GAPDH (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
381 Geminin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
382 GFAP (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
383 GRB2 Antibodies to total proteins
384 Group-specific component (GC) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
385 GSK-3β Antibodies to total proteins
386 Heme oxygenase 1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
387 Hes1 Antibodies to total proteins
388 HIF-1α (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
389 Histone Deacetylase 1 (HDAC1) Antibodies to total proteins
390 Histone Deacetylase 4 (HDAC4) Antibodies to total proteins
391 Histone H3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
392 HLA-DR (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
393 HLA-DR/DP/DQ/DX (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
394 HMGA1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
395 HMGB1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
396 HSP70 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
397 HSP9 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
398 Ig κ Light Chai (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
399 IGF-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
400 IGF-1 Receptor β (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
401 IGFBP7 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
402 IκBα (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
403 IL-6 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
404 IL-8 Antibodies to total proteins
405 IL-10 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
406 ILK1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
407 INPP4B (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
408 Insulin Receptor β (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
409 IRF-4 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
410 IRS-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
411 Keratin 8/18 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
412 Keratin 17/19 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
413 Ki67 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
414 c-Kit (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
415 LAMP-2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
416 LC3A (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
417 LC3B (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
418 Lck Antibodies to total proteins
419 LDHA (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
420 LDHA/LDHC (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
421 LEDGF (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
422 Lipocalin-2/NGAL (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
423 LKB1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
424 LRG1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
425 LRP2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
426 LRP6 Antibodies to total proteins
427 MAPKAPK-2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
428 MARCKS Antibodies to total proteins
429 Matriptase/ST14 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
430 Mcl-1 Antibodies to total proteins
431 MEK1/2 Antibodies to total proteins
432 Melan-A (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
433 MER (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
434 Met Antibodies to total proteins
435 c-Met Antibodies to total proteins
436 MGMT Antibodies to total proteins
437 MHC Class I Antibodies to total proteins
438 MLH1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
439 MMP-9 Antibodies to total proteins
440 MMP-14 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
441 MMNR1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
442 Mn Superoxide Disμtase (SOD) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
443 MRPL11 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
444 MSH2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
445 mTOR Antibodies to total proteins
446 Musashi (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
447 c-Myc Antibodies to total proteins
448 MyD88 Antibodies to total proteins
449 Naked1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
450 Naked2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
451 Nanog (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
452 NEDD8 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
453 NGF-β (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
454 Nivolumab (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
455 Nodal (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
456 eNOS (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
457 iNOS (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
458 NOS (pan) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
459 Notch 1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
460 NQO1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
461 Nrf2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
462 Osteopontin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
463 p16 INK4a (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
464 p21 Waf1/Cip1 Antibodies to total proteins
465 p27/Kip1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
466 p38 MAP Kinase Antibodies to total proteins
467 p53 Antibodies to total proteins
468 p62/SQSTM1 Antibodies to total proteins
469 p70 S6 Kinase Antibodies to total proteins
470 PAK1 Antibodies to total proteins
471 PAK2 Antibodies to total proteins
472 PARP Antibodies to total proteins
473 PBK/TOPK (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
474 PCAF (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
475 PDGF Receptor α Antibodies to total proteins
476 PDGF Receptor β Antibodies to total proteins
477 PD-L1 Antibodies to total proteins
478 PEDF (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
479 Pembrolizumab (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
480 PHD-2/Egln1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
481 PI3-Kinase Antibodies to total proteins
482 PI3-Kinase p110γ Antibodies to total proteins
483 PIAS1 Antibodies to total proteins
484 PIM1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
485 PIM2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
486 PKC α Antibodies to total proteins
487 PKM2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
488 PLC-γ-1 Antibodies to total proteins
489 PLK1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
490 Promyelocytic Leukemia Protein (PML) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
491 PP2A A Subunit Antibodies to total proteins
492 PP2A B Subunit Antibodies to total proteins
493 PRAS40 Antibodies to total proteins
494 PRMT4/CARM1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
495 Prolactin Receptor (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
496 Proteasome 20S C2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
497 Protein Phosphatase 1 β (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
498 PSA/Kallikrein-3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
499 PTEN Antibodies to total proteins
500 PUMA (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
501 c-Raf Antibodies to total proteins
502 RANKL (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
503 Raptor Antibodies to total proteins
504 Ras Antibodies to total proteins
505 Ras-GRF1 Antibodies to total proteins
506 Rb Antibodies to total proteins
507 Ret Antibodies to total proteins
508 Ribosomal Protein L13a Antibodies to total proteins
509 Rictor (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
510 Rsk-2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
511 S100 calcium-binding protein A7 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
512 S6 Ribosomal Protein Antibodies to total proteins
513 SAPK/JNK Antibodies to total proteins
514 Serpin A1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
515 SGK1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
516 Skp1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
517 SLC29A1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
518 SLC4A1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
519 Smac/Diablo Antibodies to total proteins
520 Smad2/3 Antibodies to total proteins
521 Snail (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
522 SOCS1 Antibodies to total proteins
523 Sox2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
524 Non-phospho-Src Y527 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
525 ST6GALNAC5 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
526 Stat1 Antibodies to total proteins
527 Stat6 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
528 Stathmin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
529 Survivin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
530 Syk Antibodies to total proteins
531 Syndecan-1 (CD138) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
532 α/β-Synuclein (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
533 TGF-β (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
534 Thioredoxin Reductase 1 (TrxR1) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
535 TIE2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
536 TIMP2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
537 TIMP3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
538 TLE3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
539 TLR4 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
540 TNF α (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
541 TNF-R1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
542 TrkA (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
543 TrkC (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
544 TTF1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
545 Tuberin/TSC2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
546 α-Tubulin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
547 α/β-Tubulin Antibodies to total proteins
548 β III Tubulin Antibodies to total proteins
549 twist (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
550 Tyk2 Antibodies to total proteins
551 UBC3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
552 VAV-1 Antibodies to total proteins
553 VEGFR1 Antibodies to total proteins
554 VEGFR2 Antibodies to total proteins
555 VEGFR3 Antibodies to total proteins
556 VHR (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
557 Vimentin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
558 Vitamin D3 Receptor (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
559 Wee1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
560 Wnt5a/b Antibodies to total proteins
561 XIAP Antibodies to total proteins
562 ZAP-70 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
563 Aldehyde Dehydrogenase 2 (ALDH2) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
564 AMH (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
565 ANT (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
566 APC2 Ab-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
567 B7-2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
568 B7-H3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
569 B7-H4 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
570 Bcl-2 Antibodies to total proteins
571 Caspase-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
572 Caspase-8 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
573 CD24 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
574 CDK4 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
575 CES1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
576 CES2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
577 CIITA (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
578 Collagen Type I (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
579 Cyclin D3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
580 Cytokeratin 8 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
581 DAG Lipase Beta Antibodies to total proteins
582 Destrin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
583 Egr1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
584 EphA2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
585 EphA4 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
586 EphB1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
587 c-ErbB2 (cytoplasmic domain) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
588 Estrogen Rec alpha (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
589 Ezh2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
590 Flg (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
591 G6PD (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
592 Gasdermin D (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
593 GCN2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
594 HBB (Hemoglobin, beta) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
595 Heparanase 1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
596 Histone Deacetylase 3 (HDAC3) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
597 Histone Deacetylase 6 (HDAC6) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
598 IGFBP2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
599 IL-1B Antibodies to total proteins
600 IL-11 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
601 IRAK2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
602 IRAK-M (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
603 IRF-3 Antibodies to total proteins
604 c-Jun Antibodies to total proteins
605 LAG3 Antibodies to total proteins
606 Lipocalin-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
607 LRP6 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
608 Mcl-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
609 MCT4 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
610 MEK Kinase 1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
611 Microglobulin, beta-2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
612 MLKL (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
613 MMP-11 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
614 MSH6 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
615 Myeloperoxidase (MPO) (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
616 NF-kappaB Antibodies to total proteins
617 Nucleobindin 1 Precursor (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
618 NUMB (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
619 OX40 Antibodies to total proteins
620 p15INK4b/CDKN2B (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
621 PFKFB3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
622 PGAM1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
623 PHGDH (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
624 PNUTS (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
625 Podoplanin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
626 PRPK (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
627 RBL2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
628 RIP1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
629 RIP3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
630 RPE65 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
631 SDF1Beta (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
632 Serotonin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
633 SLC39A6 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
634 SOCS3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
635 c-Src (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
636 Stat3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
637 Stat5 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
638 SUMO-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
639 SUMO-2/3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
640 Synaptophysin (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
641 TAB1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
642 TAB2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
643 T-bet/TBX21 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
644 TBK/NAK Antibodies to total proteins
645 TICAM2/TRAM (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
646 TIM-3 Antibodies to total proteins
647 TIRAP (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
648 TRAF3 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
649 TRAF6 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
650 Transaldolase-1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
651 TRIF (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
652 TRIM25 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
653 TROP2/TACSTD2 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
654 VDAC1 (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
655 VHL (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
656 VWF (Interrogate Target) Antibodies to total proteins
657 PD1 Antibodies to total proteins
Targets of Interest
658 CD47  (Interrogate Target) Targets of Interest
659 CD155  Targets of Interest
660 TRIM28  Targets of Interest
661 MAGE-A3/A6  Targets of Interest
662 CD22   (Interrogate Target) Targets of Interest
663 MUC1  (Interrogate Target) Targets of Interest
664 CD74  (Interrogate Target) Targets of Interest
665 CD19  Targets of Interest
666 DS6  (Interrogate Target) Targets of Interest
667 CD56  (Interrogate Target) Targets of Interest
668 CD37  (Interrogate Target) Targets of Interest
669 CD70  (Interrogate Target) Targets of Interest
670 CD30  (Interrogate Target) Targets of Interest
671 IDO1  Targets of Interest
672 TIGIT  Targets of Interest
673 FXR  Targets of Interest
674 ASK1  Targets of Interest
675 PPARα  Targets of Interest
676 PPARβ  Targets of Interest
677 GLP-1  Targets of Interest
678 SGLT-2  Targets of Interest
679 PARP7 (Interrogate Target) Targets of Interest
680 Phospho Tau (Interrogate Target) Targets of Interest
681 VEGF  Targets of Interest
682 RhoA  Targets of Interest
683 TRAFs Targets of Interest
684 ChREBP  (Interrogate Target) Targets of Interest
685 MAT2A  Targets of Interest
686 SAM  Targets of Interest
687 phosphoSTING (S365) (Interrogate Target) Targets of Interest
688 phosphoSTING (S366)  Targets of Interest
689 total STING  Targets of Interest
690 cGAS  Targets of Interest
691 phosphoTBK  Targets of Interest
692 ENPP1 Targets of Interest
693 CD73 Targets of Interest
694 nFAT  Targets of Interest
695 Smad4 Targets of Interest
696 PRMT5 Targets of Interest
697 IRAK-4 Targets of Interest
698 CTLA Targets of Interest
699 OX40L Targets of Interest
700 GITR Targets of Interest
701 GITRL Targets of Interest
702 CD137 Targets of Interest
703 CD137L Targets of Interest
704 CD28 Targets of Interest
705 RIG-1 Targets of Interest
706 VISTA Targets of Interest